دستگاه های پرینتر سه بعدی پایه رزینی قابلیت استفاده از رزینهای قابل ریخته گری EC-500 ,WIC-100,غیره و همچنین رزینهای قالب گیری مانند R-11 را دارا میباشد.